stichting en bestuur

sloterdijkbossen lommer

 

De Stichting Historisch Dorpsbelang Sloterdijk 

De Stichting Historisch Dorpsbelang Sloterdijk heeft ten doel het verrichten van historisch onderzoek alsmede het behouden van al hetgeen verband houdt met het verleden van het dorp Sloterdijk en naaste omgeving, zulks in de ruimste zin, zo nodig en zo mogelijk in samenwerking met de overheid en lokale en landelijke organisaties of instellingen, die op dit gebied werkzaam zijn.

De Stichting tracht haar doel te verwezenlijken door:

A1. Het veiligstellen van hetgeen verband houdt met de bewoning en gebruik van de huizen en tuinen in het dorp Sloterdijk, in het bijzonder de huizen, met bijbehorende tuinen, die door de overheid als Rijksmonumenten zijn gekwalificeerd, het beschrijven van bewoning en gebruik van de huizen en tuinen alsmede publicatie van dergelijke beschrijvingen;

B1. het inventariseren en in kaart brengen van al hetgeen in het dorp Sloterdijk en naaste omgeving historische betekenis bezit;

B2. het bevorderen van de instandhouding van historische objecten en gebieden, waartoe het voeren van beroeps-, gerechtelijke en andere procedures kan behoren;

B3. het metterdaad doen ontwikkelen van plannen om historische objecten te conserveren;

B4. het beteugelen van de uitbreidingsdrift  van de omringende stad Amsterdam zodat het dorpskarakter van het dorp Sloterdijk behouden blijft, met in het bijzonder het tegengaan van de vernietiging of wijzigingen van groengebieden rondom het dorp, het tegengaan van lichtvervuiling en het tegengaan van luchtvervuiling;

C1. het opbouwen en beheren van documentatiematerialen;

C2. het publiceren van studies, kaarten, registers, foto's en andere van belang zijnde gegevens;

C3. het verstrekken van informatie en adviezen;

C4. het inrichten van en deelnemen aan tentoonstellingen.

en overigens door al hetgeen in de ruimste zin met haar doel verband houdt.

 

Adres


Danzigerkade 23-D
1013 AP  Amsterdam
Nederland
020 -5315726 

De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 64931714. In het eerste kwartaal van 2016 zal het nieuwe bestuur worden gekozen en worden gepresenteerd op deze website.

 

Sloterdijk - Het Dorp/ Geschiedenis / Stichting en Bestuur